آزمونهای تعیین سطح

  • هر آزمون برای هر دانشجو فقط یکبار قابل اجراست
  • این آزمونها متناسب با محتوای تدریس شده در هر ترم طراحی شده به این صورت که در صورت کسب نمره قبولی در آزمون شماره ۴ سطح زبان شما ترم ۴ است
  • در ضمن میانگین نمرات این آزمون ها در مدرک نهایی درج میشود

 

اطلاعات دوره

درباره مربی

سحر تجری
سحر تجری نویسنده

شروع آزمون

شروع

اطلاعات دوره